การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและก ารคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท ี่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ใน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประ กวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางรถ UTV (13 ส.ค. 63).pdf

Leave a Comment

Skip to content