พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2563

                พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญขาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบ VDO Conferenceโดยมีกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม รวม 21 ท่าน ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของป่าชุมชน ตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ซึ่งมีอยู่จำนวน 11,327 ป่าชุมชน เนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ และความคืบหน้าในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 4 ฉบับ และที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ต่อร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ และมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจำนวน 7 ฉบับ ซึ่งเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบที่จะทำให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เดินต่อไปได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

                พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวย้ำว่าหลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว ให้สร้างการรับรู้อนุบัญญัติ เรื่องการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน จะทำให้ชุมชนสามารถ จัดตั้งป่าชุมชนและได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 15,000 แห่ง เนื้อที่ 10 ล้านไร่ ภายในระยะ เวลา 5 ปี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรด COVID-19 ที่เกิดอยู่ในขณะนี้ จะทำให้ชุมชนสามารถ  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

Leave a Comment

Skip to content