ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอก สารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ser.pdf

Leave a Comment

Skip to content