ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพ ิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร ะจำปี พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร 140 ชุด โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง

03072563.pdf

Leave a Comment

Skip to content