นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมผ่านระบบ  VDO Conference กับ ผอ.สจป. ในส่วนภูมิภาค  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ พร้อมสั่งการในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

                ขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนภารกิจขั้นตอนการดำเนินงานลดขั้นตอน เตรียมความพร้อมเรื่องผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการจ้างงานให้ปฏิบัติงานเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ให้ออกแบบระบบการติดตามและประเมินผล ตลอดจนสร้างเครือข่าย ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาดำเนินการร่วมกันตามมติ ครม.  ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและขณะนี้มีประชาชนมาขอรับบริการ จ่ายกล้าไม้ การให้คำแนะนำให้ดีการย้ายที่ทำงานมอบให้ ผอ.สบก. รวมทั้งดำเนินการโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด กำหนดให้การตั้งมูลนิธิ คนสร้างป่า โดยมีท่านสุวัช สิงหพันธุ์ เป็นประธาน ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นเลขานุการ โดยมีประธานองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษากิจกรรมทำฝาย ขุดลอกแหล่งน้ำ ฯลฯ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ได้มอบหมายกรมป่าไม้ดำเนินการ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และกำหนดให้ดำเนินการก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content