นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึก

                วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ “การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจตามบริบทไทยสู่ระดับสากล” โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกฯ ความเข้าใจในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากความต้องการที่สอดคล้องกันของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจจากภาคป่าไม้ โดยการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในประเทศและการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล ซึ่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับมาตรฐานในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (มอก.14061) จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศไทย โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สมอ.และ ส.อ.ท. เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า กรมป่าไม้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ต้องมีการเตรียมการด้านการค้าเพื่อรองรับไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาจากสวนป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามความต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้จากไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในตลาดภายในประเทศได้และพัฒนามาตรฐานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยพัฒนาระบบลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ ระบบลงทะเบียนไม้มีค่าบนที่ดินกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

Leave a Comment

Skip to content