นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่บ้านตาดรินทอง ร่วมกิจกรรมทำฝายดักตะกอน

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมทำฝายดักตะกอน และติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการฯ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเขียว ร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับพื้นที่ปลูกป่าตามเป้าหมายโครงการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 500 ไร่ แบ่งเป็นแปลงปลูกป่า 15 แปลง ใช้กล้าไม้ทั้งสิ้น 50,000 กล้า และกำหนดจัดทำฝายดักตะกอนทั้งสิ้น 10 ฝาย ปัจจุบันดำเนินการปลูกป่าแล้วเสร็จ จำนวน 100 ไร่ จัดเตรียมกล้าไม้แล้วเสร็จ จำนวน 10,000 กล้า จัดทำฝายดักตะกอนแล้วเสร็จ จำนวน 8 ฝาย และการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 % ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายการปลูกป่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ก.ค. 63 จำนวนทั้งสิ้น 480 ไร่ และในวันเปิดโครงการฯ จะดำเนินการปลูกป่าเพิ่มอีก 20 ไร่ และจัดทำฝายดักตะกอนเพิ่มอีก 2 ฝาย

          ในคราวเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเขียว เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย  3 เกาะ เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน และเกาะติดสถานการณ์

Leave a Comment

Skip to content