นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะของผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสุวรรณา เดียรถ์สุวรรณ) ติดตามการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

                วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะของผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสุวรรณา เดียรถ์สุวรรณ) ติดตามการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับฟังการบรรยายความก้าวหน้าของการเตรียมพื้นที่ปลูกป่าชายเลนของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้ลงตรวจพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน บริเวณบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Comment

Skip to content