นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ไปจัดกิจกรรมบริเวณโครงการ ป่าชุมชนวัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมนายจุมพฏ  ชอบธรรม  ผต.ปม. นางนันทนา  บุณยานันต์  ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน  นายฐิติพันธ์  จูจันทร์โชติ  ผอ.สำนักบริหารกลาง  นายพฤกษ์  โสโน  ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  นายพัฒน์พงษ์  สมิตติพัฒน์  ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  และคณะกรรมการศูนย์โควิด-19  ได้ไปจัดกิจกรรมบริเวณโครงการ ป่าชุมชนวัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และราษฎรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) บ้านรวมไทย ม.7 ต.หาบขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  กิจกรรม ได้แก่

                                – มอบกล้าไม้เศรษฐกิจ กล้าไม้เกษตร และเมล็ดพันธุ์ไม้เกษตร

                                – มอบถุงปันสุขเพื่อใช้ในการดำรงชีพ และเจลแอลกอฮอล์

                                – ร่วมกิจกรรมปลูกไม้มีค่าและไม้เกษตร เพื่อจัดหาแปลงพืชอาหาร

                                – ร่วมกิจกรรมจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน

                                – ร่วมกิจกรรมการจัดหาเชื้อเพลิง

                                – ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา

และได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม โครงการ

Leave a Comment

Skip to content