เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีทอดตล าด เลขที่ ทส 1601.7/11359 10/ มิ.ย /63

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ .pdf

Leave a Comment

Skip to content