พลเอก วรพงษ์ สงเนตร ประธานการคณะกรรมมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

          วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 พลเอก วรพงษ์ สงเนตร ประธานการคณะกรรมมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง
เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผน “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้เป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหมายเลข 2409 อาคารสุขประพฤติ

          ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานบูรณาการของแต่ละแผนงาน โครงการใช้ชัดเจน ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content