นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือการดำเนินโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  ผต.ปม. ผอ.สจด. ผอ.สสป. ผอ.สผส. ผอ.สคร. ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) ผอ.สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) ผอ.สจป.ที่3 สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทส. มท. กษ. กฟผ. กรมธนารักษ์ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาคเอกชน สสน. ซึ่งในที่ประชุม ท่าน อปม. ชี้แจงกรอบแนวคิดบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคและองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ คือการเพิ่มต้นทุนน้ำโดยการพัฒนาแหล่งน้ำ การเก็บน้ำ และการกระจายน้ำ แก้ปัญหาเรื่องน้ำไปพร้อมกับการปลูกฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่า มีป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง สร้างป่าสร้างรายได้ จัดระเบียบชุมชน ทำเกษตรแบบผสมผสาน อยู่อาศัยทำกินโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

                การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ จำนวน 8.3 ล้านไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เบื้องต้นกำหนดพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วน 6 ลุ่มน้ำพื้นที่ 1.2 ล้านไร่ ในส่วนของกรมป่าไม้รับผิดชอบโครงการฯ หลักในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ 1) ต้นน้ำน่าน เหนือเขื่อนสิริกิติ์ บริเวณอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 2) ต้นน้ำปิง เหนือเขื่อนภูมิพล บริเวณอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 3) ต้นน้ำปิง เหนือเขื่อนภูมิพล บริเวณอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) ต้นน้ำมูล บริเวณอ่างเก็บน้ำซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท่าน อปม.สั่งการให้ ผอ.สำนักหลักให้การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ และให้ผอ.สจป.ที่รับผิดชอบพื้นที่ เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน จัดทำแผนที่พื้นที่เป้าหมาย ประสานชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับทราบโครงการดังกล่าวด้วย

Leave a Comment

Skip to content