นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานได้เน้นย้ำในเรื่องมาตรการการป้องกันต่าง ๆ ให้ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว

                2. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่ป่าในเมืองและพื้นที่บริการต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ว่าจะมีการเปิดให้เข้าใช้บริการร้อยละ 25 โดยใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ กำหนดความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการ

                3. ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถาณการณ์ในภาพรวมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในทั่วโลกสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายและต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรมป่าไม้ ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมานั้น ไม่พบผู้ติดเชื้อ

                4. กรณีการเดินทางไปราชการ ให้แต่ละสำนักแจ้งเหตุผลความจำเป็นในภาพรวมและส่งให้ศูนย์โควิดรวบรวมขออนุมัติในหลักการ เพื่อดำเนินการขออนุมัติไปราชการต่ออธิบดีกรมป่าไม้

                5. ที่ประชุมได้มีการเสนอให้เพิ่มจุดคัดกรองอีกหนึ่งจุดตรงบริเวณทางขึ้นสำนักการอนุญาต โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

Leave a Comment

Skip to content