นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่าคอนสาร

                นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายกอบชัย บุญอรณะ) เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวต้องมีการพิสูจน์สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เวลา 8:30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังสวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยได้ชี้แจงให้ประชาชนผู้เดือดร้อนได้ทราบถึงการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่องการส่งคืนพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 366 ไร่ 78 ตารางวาให้กรมป่าไม้เพื่อนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินชาติ (คทช.)ต่อไป

                พร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ยังได้แสดงข้อห่วงใยของรัฐบาลที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาก่อน รัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรมป่าไม้ ได้มีโครงการหลายโครงการ เช่นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดำเนินการตามโครงการ คทช. เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกช่องทางหนึ่งด้วย

Leave a Comment

Skip to content