นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการทหาร

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการทหาร โดยมีพลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนศรีนครินทร์) ซึ่งที่ประชุมขอให้กรมป่าไม้แสดงความคิดเห็นกับผลกระทบอันเกิดจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยคอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทำให้ราษฎรไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองได้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) หมายเลข ๔๑๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงในที่ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ว่า ในการประชุมเพื่อหาข้อเท็จจริงเห็นควรเชิญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนั้นมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ ๙๐๐ ราย ควรได้รับสิทธิในการจัดที่ดินทำกิน สำหรับพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์ก็ควรเก็บไว้เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ตามแนวทางของกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งกำหนดแนวทางและมาตรการการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทไว้เรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Leave a Comment

Skip to content