นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นางสาวพรพิมล
จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมแจ้งเรื่อง โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมป่าไม้ การดำเนินโครงการฯ และแนวทางการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” กรมป่าไม้ และอื่นๆ

Leave a Comment

Skip to content