นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ประธานได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

2. ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าตลาดนัดของกรมป่าไม้ทุกวันพุธนั้น จะเริ่มเปิดในเดือน ก.ค. 63

3. เรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อทำปุ๋ยหมัก ได้ประสานสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในการนำมูลสัตว์มาผสม ซึ่งการทำปุ๋ยหมักจะเป็นประโยชน์ด้านการจัดการเชื้อเพลิง และในอนาคตอาจต่อยอดไปใช้ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือโครงการพระราชดำริต่าง ๆ 

4. สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของกรมป่าไม้ที่เปิดให้บริการ โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 25% ในเดือนหน้าจะขยายเป็น 50% และอาจลงพื้นที่ดูงานเพื่อหาแนวทางขยายผลในโครงการปันสุข ร่วมกับชุมชน 

5. ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับกรมป่าไม้ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ทส. ไม่พบผู้ติดเชื้อ

6. ในที่ประชุมได้หารือเรื่องการจอดรถมอเตอร์ไซด์บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยจัดระเบียบ นอกจากนี้ได้ฝากให้เน้นย้ำ รปภ. ในการคัดกรองรถที่เข้า-ออกบริเวณกรมป่าไม้ เพราะอาจมีบุคคลภายนอกเข้ามาจอดรถ เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า

7. สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้รับมอบหน้ากากอเนกประสงค์จากช่อง 7 HD จำนวน 2,000 ชิ้น โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าจะเก็บไว้ 200 ชิ้น และอีก 1,800 ชิ้น ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรมอบหมายให้กับสำนักใดเป็นผู้รับผิดชอบ

Leave a Comment

Skip to content