นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดสถานที่ท่องเที่ยว 154 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ว่าได้เข้าชี้แจงเรื่องมาตรการการป้องกันต่าง ๆ แก่คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเห็นชอบแล้ว รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกินร้อยละ 25 นั้น เบื้องต้นอยากให้ใช้วิธิการแลกบัตร มากกว่าการ check in ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น เนื่องจากกังวลในเรื่องปัญหาของการ check out ออกจากพื้นที่ จะทำให้ตัวเลขสถิติผู้เข้าใช้บริการไม่ตรงกับความเป็นจริง

                2. ในการทำงานแบบ work from home และการเหลื่อมเวลายังคงใช้มาตรการเดิมเหมือน 2 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของแต่ละสำนัก หากสำนักใดมีเหตุผลจำเป็นเนื่องจากภาระหน้าที่ และไม่ต้องการให้มีการ work from home  ให้เสนอแจ้งสำนักบริหารกลาง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

               3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลายตามลำดับ แต่ยังคงกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้บุคลากรที่เดินทางผ่านเข้าออกบริเวณจุดคัดกรองในช่องทางที่เปิดไว้ให้เท่านั้น

                4. สำหรับการประชุมของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

                5. โครงการตู้ปันสุขในเดือนมิถุนายนจะไม่มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละสำนัก แต่ให้ดำเนินการในรูปแบบของบุคคลใดหรือสำนักใด มีสิ่งของอุปโภคบริโภคให้นำมาวางไว้ในตู้ปันสุขแทน

                6. ในอนาคตจะมีโครงการปันสุขของกรมป่าไม้ โดยมุ่งเน้นการแจกพันธุ์พืชไม้ป่ากินได้ให้กับชุมชน พร้อมสอดแทรกการฟื้นฟูป่าไม้และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน

Leave a Comment

Skip to content