ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อรถโ ดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกส ูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยน ต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คั น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง.pdf

Leave a Comment

Skip to content