ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงลิฟต์ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง

ราคากลางปรับปรุงลิฟต์.pdf

Leave a Comment

Skip to content