ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding)

ราคากลางรถ UTV (18 มิ.ย. 63).pdf

Leave a Comment

Skip to content