ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อรถบ รรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไ ม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 134 คัน ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางรถ 134 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content