ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อรถบ รรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดั บเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน

ราคากลางรถแบบดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content