ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วย

ราคากลาง รถ ATV (2 มิ.ย. 63).pdf

Leave a Comment

Skip to content