กรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2563

          วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร. นายปราโมท ห่านวิไล ผอ.กพร. และผู้แทนสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรปาไม้พื้นที่ ในการประชุมเป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละสำนักซึ่งภาพรวมผลการเบิกจ่ายของกรมป่าไม้ คิดเป็น 58.91% งบดำเนินงาน คิดเป็น 56.81%และงบลงทุน คิดเป็น 37.68% เพื่อให้เป็นการเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมขอนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Leave a Comment

Skip to content