โฆษกป่าไม้ เตรียมความพร้อมด้านการผลิตสื่อ One Page & Infographic เพื่อสร้างการรับรู้

          อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ภารกิจกรมป่าไม้ จึงมอบให้คณะทำงานโฆษกกรมป่าไม้ นำโดย นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผอ.สำนักบริหารกลาง รองโฆษกกรมป่าไม้ ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมให้กับคณะทำงานด้านการผลิตสื่อเพื่อการสร้างการรับรู้ (OnePage ,Infographic)  โดยแนะนำแนวทางการจัดทำ One Page และ Infographic ให้มีความรวดเร็ว สวยงาม และได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ในคลังข้อมูลออนไลน์ ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน และการนำไปเผยแพร่สู่พี่น้องประชาชนให้รับทราบการดำเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content