ศูนย์โควิด-19 ของกรมป่าไม้ มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ ทส.

            นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ได้มอบเจลแอลกอฮอล์  จำนวน  500 หลอด  ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ ในการป้องกัน (COVID-19) โดยมีนางชญานันท์  ภักดีจิตต์  ผู้อำนวยการกองกลาง ทส. เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว  สำนักวิจัยและพัฒนาการ่าไม้  ได้เป็นผู้ผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปด้วย

Leave a Comment

Skip to content