วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

                1. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ว่าในวันนี้ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย สำหรับกรมป่าไม้ ไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง 

                2. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3,500 หลอด ปริมาณหลอดละ 50 มิลลิลิตร เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปใช้ รวมถึงผลิตเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบริเวณกรมป่าไม้ด้วย โดยจะดำเนินการแจกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า

                3. ตามที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำสายยางยืด เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์นำไปใช้ เนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบพร้อมทั้งมอบให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานมาร่วมกันจัดทำ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันนี้เป็นวันแรก ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                4. ที่ประชุมกำหนดให้มีการตั้งตู้ปันสุข โดยมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ดำเนินการจัดทำตู้ปันสุข และให้ตั้งตู้ปันสุขในบริเวณป้อมยามด้านหน้ากรมป่าไม้ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในกรมป่าไม้ มาร่วมบริจาคนำสิ่งของมาใส่ตู้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน

Leave a Comment

Skip to content