วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

                วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

                1. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ถึงแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของประเทศไทยลดระดับความรุนแรงลงแล้ว แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กรมป่าไม้กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกคน

                2. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ในประเด็นข้อ 3 เกี่ยวกับการเดินทางมาปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด กรณีที่ต้องเดินทางโดยรถสาธารณะ ให้ปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก ซึ่งกรมป่าไม้ให้ดำเนินการต่อเนื่องอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้สำนักบริหารกลางเพื่อทำหนังสือขออนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

                3. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   ว่าในวันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย สำหรับกรมป่าไม้ ไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 7 ราย

                4. ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีกำหนดจะประตูทางเข้าออกด้านหลัง เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรภายในทั้ง 2 กรม

                ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ขอให้ทุกหน่วยงาน สอดส่อง ดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และคอยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด และเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

Leave a Comment

Skip to content