วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมของศูนย์โควิดในเดือนมิถุนายน 2563 อาจกำหนดให้ประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

                2. กรมป่าไม้กำหนดให้ทุกสำนักหมุนเวียนกันดูแลตู้ปันสุข สำหรับวันนี้ ได้แก่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

                3. กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดนัดกรมป่าไม้ ในเดือนมิถุนายน 2563

                4. การรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

                5. กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น

ภายหลังการประชุม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับคณะวิทยากรและข้าราชการบรรจุใหม่

Leave a Comment

Skip to content