วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

                วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

                1. ในช่วงฤดูฝน  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

                2. การดูแลตู้ปันสุขให้หมุนเวียนกันทุกสำนักฯ โดยวันนี้ คือ สบก.และ สกญ.  ส่วนพรุ่งนี้ คือ สปฟ. และ สผส. ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสำนักฯ

                3. สรุปกรมป่าไม้ ไม่พบผู้ติดเชื้อ และไม่มีผู้ที่ถูกกักตัว สำหรับในระดับประเทศและระดับโลก  ยังต้องมีการระมัดระวังกันอย่างเข้มข้นเพราะยังไม่มีวัคซีนที่เป็นที่ยอมรับ ยังอยู่ในระหว่างวิจัยและทดลองการใช้

                4. ให้ประสานแจ้ง สจป.ในพื้นที่ให้เข้มงวดใน มาตรการต่อไป

Leave a Comment

Skip to content