นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ทีมงานบริษัท แมสวอร์ จำกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่น

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่า นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  นายชาลี แก้ววรรณีสกุล และทีมงานบริษัท แมสวอร์ จำกัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่น รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

                ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก ได้รับพระราชกระแสทรงชมเชยการดำเนินกิจกรรม จากในหลวงรัชกาล ที่ 10 และ ครม. ได้รับทราบโครงการแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้แล้ว มากกว่า 13 ล้านต้น จากประชาชน 1.8 แสนคน  และในปี พ.ศ. 2563 กระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มเป้าหมายการปลูกต้นไม้ผ่านกิจกรรมดังกล่าว จาก 10 ล้านกล้าในปีแล้ว เป็น 100 ล้านกล้าภายในปี 2565 ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งทางบริษัท แมสวอร์  จำกัด โดยคุณ ชาลี และทีมงานได้นำเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมโดยแบ่งทีมดาราเพื่อแข่งขันเชิญชวนทีมของตนเองให้มาร่วมปลูกและลงทะเบียนต้นไม้ผ่านกิจกรรมฯ ซึ่งในเบื้องต้นทางทีมงานจะต้องมีการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการแข่งขันดังกล่าว พร้อมทั้งคิดรายละเอียดการดำเนินงานแล้วนำมาเสนอในที่ประชุมอีกในครั้งต่อไป

Leave a Comment

Skip to content