นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วย ปกท.ทส. นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายนพดล ฮมแสน ผอ.สกญ. คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

                การประชุมฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องที่กรมป่าไม้ต้องดำเนินการ และผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ รวมทั้งร่วมพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ จำนวน 3 เรื่องราวคำขออนุญาต ประกอบด้วยจังหวัดเลย ขออนุญาตเพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จำนวน 2 โครงการ รวมเนื้อที่ 5,171 ไร่ และการขออนุญาตท้องที่จังหวัดพังงา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ป่าสนชายทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

1 thought on “นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507”

  1. เรื่องผู้มีอิทธิและผู้นำในพื้นที่ได้เข้าไปบุกรุกและจำจองและเปลี่ยนสภาพเขตป่าสงวนที่ได้ประกาศพระกฤษฎีกาในตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ กระผมตัวแทนชาวบ้านจึงอยากให้ทางการข้างบนลงมาตรวจสอบในพื้นด่วนที่สุดครับก่อนจะเสียหายมากไปกว่านี้ครับ ซึ่งชาวบ้านไม่ไว้ใจข้าราชการในพื้นที่ทุกหน่วยงานด้วยตอนนี้..

    ตอบกลับ

Leave a Comment

Skip to content