นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน กิจกรรม “ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เผื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

            นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน กิจกรรม “ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เผื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พร้อมด้วย พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นางณัฐวดี พิพิธวณิชการ ผอ.ใหญ่ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ ททบ.5 นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สจช. นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้อำนวยการส่วนในสังกัด สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่กรมการปกครองและประชาชนชาว ต.ป่าเมี่ยง เข้าร่วม โดยมี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

            สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เทิดไท้องค์ราชัน และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ และที่สำคัญคือ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในช่วงที่ผ่านมาให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยมีประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการ เยาวชน และจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ กว่า 2,000 ต้น พร้อมกันนี้ยังมีการแจกถุงยังชีพจากรายการ เดอะพิเพิลโชว์ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์  COVID-19

Leave a Comment

Skip to content