นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

            นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้มอบหมายนายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมแทน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

            1. ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ว่าในวันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อประมาณ จำนวน 3,017 ราย เสียชีวิต จำนวน 56 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อ สำหรับกรมป่าไม้ ไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง

            2. กรมป่าไม้ กำหนดให้จัดตั้งมุมปันสุข บริเวณชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยขอรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อมาแบ่งปันให้ผู้ที่ประสบความเดือนร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

            3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3,500 หลอด เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปใช้ รวมถึงผลิตเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบริเวณกรมป่าไม้ด้วย โดยจะดำเนินการแจกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า

            4. ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง ดำเนินการจัดทำโมเดลถุงปันสุข กรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งที่จำเป็น เพื่อดำเนินการจัดซื้อและมอบให้บุคลากรของกรมป่าไม้ พร้อมกันนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รับหนังสือจากชุมชนประดิษฐโทรการ ซึ่งอยู่บริเวณกรมป่าไม้ ขอรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค จากกรมป่าไม้ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมในวันพรุ่งนี้

Leave a Comment

Skip to content