นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคณะผู้บริหาร ทส. และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบโครงการถังเก็บน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ รวมถึงมอบถุงปันสุขให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 ตำบล ณ ประตูระบายน้ำวัดยางคอยเกลือ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงอินทนิล 2 บริเวณถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ำระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิจิตร

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลป่ามะคาบ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และตำบลไผ่ล้อม

จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ประสบปัญหาสภาพแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ตื้นเขินมาก บางช่วงมีการพังทลายของตลิ่ง ทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน จนเกิดความเสียหายเป็นประจำทุกๆ ปี จึงได้ใช้หลักการโครงการแก้มลิง โครงการอ่างพวง โครงการประตูระบายน้ำ โครงการระบบเครือข่ายน้ำ มาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ รวมถึงหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก โดยการนำนวัตกรรมการสูบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้เทคโนโลยีการเก็บสำรองน้ำในถังทรงแคปซูล ความจุน้ำขนาดใหญ่ ที่มีความทนทานต่อแดด ลม ฝน และทนแรงดันสูง 

สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ เพื่อส่งน้ำและกระจายน้ำไปยังพื้นที่แปลงเพาะปลูกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

ท้ายที่สุดแล้ว การบริหารจัดการน้ำ ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่น้ำคือชีวิต เป็นภารกิจของทุกคน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนควรช่วยกันบริหารจัดการน้ำภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนและอนาคตของลูกหลานของเราต่อไป

Leave a Comment

Skip to content