นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่า

                วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยุง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีการประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศและการยกวนพิกัดอัตราอากรขาออก การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงอากรขาออก ไม้ท่อน และไม้แปรรูป รายละเอียดหัวข้อการศึกษา/วิเคราะห์ และการมอบหมายคณะทำงาน การกำหนดแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา การขยายระยะเวลาการรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล และการขอเพิ่มผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรเป็นอนุกรรมการฯ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content