นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

                นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ (เฉพาะส่วนกลาง) ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนอำนาจหน้าที่ ภารกิจ และโครงสร้างของกรมป่าไม้ และให้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง โดยเสนอสำนักงาน ก.พ.ร.  แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

                ระยะที่ 1 หน่วยงานส่วนกลาง ภารกิจหลัก จัดตั้งกองเศรษฐกิจการป่าไม้ ภารกิจรอง จัดตั้งกองกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                ระยะที่ 2 เสนอจัดตั้งสำนักงานป่าไม้เขตเพิ่ม 5 แห่ง รวมเป็น 18 แห่ง

Leave a Comment

Skip to content