นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

            วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมีพลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง  และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

            ซึ่งในการประชุมปรึกษาหารือเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สืบเนื่องมาจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเสนอแนะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย แต่อส. ได้มีหนังสือรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมีความเห็นว่าไม่อาจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน จึงได้จัดการประชุมเพื่อไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำกรณีปัญหาดังกล่าวเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้ที่ใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ การเพิกถอนสิทธิ์และบทลงโทษ รวมทั้งการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่พิพาทในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

Leave a Comment

Skip to content