นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

            28 พฤษภาคม 2563 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สรุปสาระสำคัญดังนี้

            1. ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถาณการณ์ในภาพรวมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในทั่วโลกสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายและต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และใน 1 เดือนที่ผ่านมา กรมป่าไม้ไม่พบผู้ติดเชื้อและผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

            2. ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมเสนอมาตรการในการเปิดให้บริการพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เช่นพื้นที่ป่าในเมือง และพื้นที่ป่าชุมชน เบื้องต้นในเดือนมิถุนายนจะเริ่มมีการเปิดพื้นที่บางส่วน  และในเดือนกรกฎาคมอาจมีการเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ แต่ทั้งนี้ต้องรอฟังมาตรการจากทางรัฐบาลอีกครั้ง

            3. ที่ประชุมมีมติเรื่องแนวทางในเรื่องการออกไปปฏิบัติราชการ กรณีหากมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องออกไปปฏิบัติราชการ ให้ทำบันทึกเสนอแนวทางในการปฏิบัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้อนุมติในหลักการ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และสำนักท้องที่แต่ละแห่งเป็นผู้อนุมัติ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนเป็นรายๆ และให้คำนึงถึงมาตรการของแต่ละจังหวัด รวมทั้ง พรก. ฉุกเฉิน รวมด้วย

Leave a Comment

Skip to content