นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

1. ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานที่ได้มอบหมาย ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ เรื่องการจัดเตรียมถุงปันสุขกรมป่าไม้ ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมแจกจ่ายภายในอาทิตย์หน้า

2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฏว่าสถานการณ์ปกติ ไม่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังแต่อย่างใด

3. สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้รายงานสำรวจรูปแบบการปฏิบัติงานวิถีใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์ COVID-19 โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการรวบรวมและมานำเสนอในที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป 

4. ประธาน ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่มูลนิธิคนตาบอด จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 300 หลอด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

5. ประธาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการ ดำเนินการจัดทำมาตรการความปลอดภัยในกรณีที่กรมป่าไม้ จะเปิดให้บริการตลาดนัด ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดเปิดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เป็นทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานใกล้เคียง

6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง แจ้งให้ที่ประชุมว่าในบริเวณที่วางคอมเพรสเชอร์แอร์คอนดิชั่น บนระเบียงตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ มีต้นโพธิ์และต้นไทร ขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลให้ระเบียงเกิดความเสียหาย ซึ่งที่ประชุมได้หารือและมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วบริเวณกรมป่าไม้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้กรมป่าไม้ปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเด็ดขาด

Leave a Comment

Skip to content