นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ VC ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ตามที่หน่วยงานเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content