นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการแบ่งปันคาร์บอนเครติตในพื้นที่ขาสงวนแห่งชาติ

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการแบ่งปันคาร์บอนเครติตในพื้นที่ขาสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายจุมพฎ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม 

 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาหลักการและขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบและกฎหมาย คุณสมบัติ หรือหลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติในการขอแบ่งปันคาร์บอนเครดิต การจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไข รายละเอียดการแบ่งปัน การตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการขอแบ่งปันคาร์บอนเครติต และแนวทางรายละเอียดการทำ MOU ในแต่ละลักษณะพื้นที่ ซึ่งได้เนื้อหาข้อสรุปที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้อง ซึ่งที่ประชุมมอบให้ สำนักกฎหมาย สำนักการอนุญาตสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการปาชุมชน มาร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

Leave a Comment

Skip to content