นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง เข้าร่วม

          ทั้งนี้ รัฐบาลมอบหมายให้ ทส. สำรวจโครงการต่างๆ เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพโดยมีลักษณะกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

          1. การพัฒนาอาชีพเกษตรทั้งแบบดั้งเดิม สมัยใหม่ และเกษตรอินทรีย์

          2. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กรองรับภาคเกษตรในชนบท

          3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เตรียมรองรับ การท่องเที่ยวในประเทศหลังจาก Covid – 19 คลี่คลาย นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

          4. การพัฒนาด้านการผลิต การตลาดออนไลน์ ขนส่งสินค้ากระจายจากชุมชน

          5. การพัฒนาบุคลากร จากหลายหน่วยงาน ทั้งการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัย เพื่อฝึกอบรมแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ เพื่อให้มีงานทำ

          ซึ่งกรอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้จัดทำ อาทิ การจ้างแรงงาน ปลูกฟื้นฟูป่า ทำแนวกันไฟ จ้างสำรวจ ฯลฯ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสนอต่อ ทส. รวบรวมนำเสนอรัฐบาลต่อไป

Leave a Comment

Skip to content