ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป่าไม้ (คณะกรรมการ) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม

            ซึ่งที่ประชุมได้ประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข No.601 เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และร่วมพิจารณาการแก้ไขปัญหา กรณีบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดกระบี่ ที่ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาพื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข No.146 จังหวัดเชียงราย โดยการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์รวมถึงการครอบครองโดยมิชอบตาม พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 อย่างรอบด้าน เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

Leave a Comment

Skip to content