กรมป่าไม้ – forest trends ร่วมหารือแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ vc โดยผ่าน app zoom เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้าไม้ (Import control) กับองค์กร Forest Trends และคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำภาคผนวก 6 การควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้ โดยการนำเข้าไม้ กรมป่าไม้ได้มีการตรวจสอบเอกสารเนื้อหาความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของกรมป่าไม้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรับรองแหล่งที่มาของไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผอ.สศม นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผอ.สปต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบข้อหารือ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content