กรมป่าไม้ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมสานต่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

            คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งอยู่ในในช่วงเดือนพ.ค.ที่เป็นช่วงเริ่มตันของฤดูฝน ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้ และพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ     

ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง  ณ บริเวณสวนหย่อมภายในกรมป่าไม้ พร้อมทั้งลงทะเบียนต้นไม้เพื่อไปสู่ 100 ล้านต้น ในปี พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 13 ล้านต้น

          ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ เชิญชวนประชาชนทุกจังหวัด ใช้โอกาสในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศต่อไป

Leave a Comment

Skip to content