วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

            วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โดยทั่วไป ซึ่งยังคงใช้มาตรการอย่างต่อเนื่องแบบเข้มเข้น ทั้งนี้ ยังคงเน้นให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work FromHome) เพื่อรายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content