วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

            วันพุธที่ 22 เมษายน 2563  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

            1. ประธานได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

            2. ให้ทุกสำนักวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อดีและข้อเสีย ของ WFH

            3. ในวันที่ 23 เม.ย. 63 จะมีแพทย์มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ให้กับหน่วยงานในส่วนกลาง พร้อมบรรยายผ่าน Video Conference ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

            4. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 16 ราย ส่วนกลาง 1 ราย ส่วนภูมิภาค 15 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัว ส่วนกลาง – ราย และส่วนภูมิภาค – ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

            5. การเตรียมห้องพักพยาบาล สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังการติดเชื้อ

Leave a Comment

Skip to content