วันที่ 29 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 วันที่ 29 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัย (COVID-19) ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

 ทั้งนี้ ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ต่อในเดือน พ.ค. 2563 จากคณะรัฐบาล ประธานจึงขอให้ทุกหน่วยงานยังคงใช้มาตรการอย่างต่อเนื่องแบบเข้มข้น  ยังคงเน้นการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสรุปผลการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต้าน COVID-19 ที่จะช่วยเหลือสังคม ชุมชน และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ได้รับผลกระทบ การทำงาน Work From Home ยังคงดำเนินการต่อไปในเดือน พ.ค. 2563 โดบยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) เพื่อรายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content